• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Eksploracja podwodnego świata.

Na decyzję o wyborze oraz podziale zadań przewozowych w znaczące mierze oddziałują koszty: sprawny wydatek transportu oraz alternatywny koszt transportu, innymi słowy wydatki poniesione w związku z działalnością przewozową. Wysokość pojedynczych kosztów oraz ich udział w kompletnym środku transportu, zależy od rodzaju środka przewozu. Koszty alternatywne są najwyższe w przypadku przewozu wymagającego cennych urządzeń, co objawia się na przykład w transporcie wodnym oraz lotniczym. Niższe są one natomiast w transporcie kolejowym oraz samochodowym. Wydatki efektywne dojrzewają wraz z odległością, ale maleją wspólnie ze wzrostem ładowności środka transportu – tu sprawdź ANCHOR. Między poszczególnymi rodzajami transportu istnieje silna konkurencja, a udział poszczególnych środków transportu zależy od stopnia rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru, warunków przyrodniczych, elementów demograficznych oraz politycznych. Najistotniejszą rolę w przewozach internacjonalnych odgrywa widoczny każdego dnia transport morski, który obsługuje 70% globalnej wymiany.

1. Przejdź do strony

2. Dowiedz się teraz

3. Kliknij tutaj

4. Przejdź do strony

5. Znajdź więcej

Categories: Blog

Comments are closed.